Menu

Đặt lệnh giao dịch Chứng khoán


Tìm kiếm cổ phiếu và đặt lệnh


Từ nút đặt lệnh nhanh tại màn hình chính, Quý khách tìm kiếm mã chứng khoán muốn đặt lệnh.

Order

Hoặc Quý khách có thể đặt lệnh bằng nút Tìm kiếm cổ phiếu ở phía trên màn hình.

Order

Hoặc quý khách có thể tìm kiếm cổ phiếu theo mã, ngành, hoặc theo các bộ lọc sẵn có tại phần “Tra cứu”.

Order

Đặt lệnh


  1. Để đặt lệnh, Quý khách sẽ được yêu cầu nhập mã xác thực hai lớp để nâng cao tính bảo mật.

Order

  1. Sau đó, Quý khách chọn Giao dịch để Mua/Bán cổ phiếu đó.

Order

  1. Quý khách lưu ý chọn tài khoản trước khi giao dịch. Đầu số N tương ứng với tiểu khoản thường, đầu số M tương ứng với tiểu khoản margin (tiểu khoản vay ký quỹ).

Order

Order

  1. Sau đó nhập giá và khối lượng muốn giao dịch vào các trường tương ứng.

Order

  1. Quý khách xác nhận lệnh đặt trước khi lệnh được gửi lên sàn

Order

  1. Quý khách có thể xem được lệnh gửi lên sàn tại Sổ lệnh

Order