Menu

Thông tin trái phiếu


Để thực hiện giao dịch trái phiếu, quý khách vui lòng chọn menu phần “Sản phẩm”, nơi hiển thị các sản phẩm tài chính của Pinetree Securities.

Mở rộng

Trong phần trái phiếu doanh nghiệp, quý khách có thể chọn sản phẩm mà mình quan tâm để xem các thông tin giới thiệu về loại sản phẩm này.

Để xem thông tin chi tiết của trái phiếu bất kỳ, Quý khách có thể chọn vào mã trái phiếu đó. Tại đây, bên cạnh những thông tin cơ bản nhất của mỗi trái phiếu, Quý khách có thể lựa chọn Tài liệu Trái phiếu để tìm hiểu chi tiết hơn nữa về từng trái phiếu.

Mở rộng

Demo

Để xem được lãi suất dự tính của sản phẩm, quý khách có thể chọn số tiền mà mình muốn đầu tư cũng như ngày bán để theo dõi được dòng tiền Coupon cũng như “Tổng tiền nhận được dự kiến”. Tại đây, quý khách cũng có thể xem các thông tin chi tiết về mã trái phiếu đó cũng như biểu đồ so sánh về lợi suất của Trái phiếu và Ngân hàng.

Mở rộng

Mở rộng

To create an transaction related to bond, please select the menu “Products” section, where displays all Pinetree’s financial products.

Mở rộng

In the corporate bond section, you can select the product which you are interested in to view more detailed information. In order to help you easily distinguish and remember the bond you choose, the information displays the bond identifier by both short name and traditional bond code. In specifically, in besides the most basic information of each bond, you can select Bond Documents to learn more details about each bond.

Mở rộng

Demo

To see the expected interest rate of bond product, you can choose the amount you want to invest as well as the sale date to track the Coupon cash flow as well as the “Estimated total amount received”. In this screen, you can also view detailed information about the bond code as well as a chart comparing the interest rate of Bond (Expected) and Bank (On average).

Mở rộng

Mở rộng