Menu

Danh mục Trái phiếu


Quý khách có thể theo dõi toàn bộ danh sách trái phiếu đang sở hữu tại màn hình Danh mục.

Khi chọn xem chi tiết của từng loại Trái phiếu, màn hình hiển thị danh sách các hợp đồng (Deal) liên quan. Tại màn hình này quý khách có thể chọn để xem chi tiết từng Deal hoặc chọn bán Trái phiếu.

Mở rộng

Mở rộng

Mở rộng

Quý khách cũng có thể xem chi tiết dòng tiền liên quan đến từng deal.

Mở rộng

BOND PORTFOLIO

You can keep track of the entire list of bonds you own at the Portfolio screen.

When choosing to view the details of each type of Bond, the screen displays a list of related contracts (Deals). At this screen, you can choose to view details of each Deal or choose to sell Bonds. Mở rộng

Mở rộng

Mở rộng

Mở rộng

You can also view cash flow details related to each deal.