Menu

Sổ lệnh Trái phiếu


Quý khách có thể theo dõi danh sách và tình trạng lệnh tại màn hình Sổ lệnh.

Quý khách có thể tìm kiếm lệnh đã đặt theo khoảng thời gian hoặc Mã sản phẩm.

Mở rộng

Mở rộng

ORDER BOOK

You can track and monitor the list and order status at the Order Book screen.

In here, you can also search for orders placed by time period or Product Code.

Mở rộng

Mở rộng