Menu

Giao dịch trái phiếu


Quý khách có thể đặt lệnh Mua – Bán trái phiếu với bước sau:

Mở rộng

Bước 1: Đặt lệnh từ màn hình Demo hoặc từ màn hình Chi tiết trái phiếu, chọn nút “Đầu tư”.

Bước 2: Chọn “Số lượng Trái phiếu” muốn giao dịch

 • Mua tối thiểu/lệnh : KL giao dịch tối thiểu trên lệnh
 • Mua tối đa/ NĐT : KL tối đa một NĐT có thể giao dịch
 • Sức mua : sức mua của tài khoản đang giao dịch
 • KL mua tối đa: KL Trái phiếu tối đa một NĐT có thể mua
 • Giá mua: Giá mua tại ngày giao dịch.
 • Khối lượng: Quý khách nhập số lượng trái phiếu muốn giao dịch.
 • Tổng giá trị: Tổng giá trị của giao dịch.
 • Thuế & Phí: Thuế và phí thực hiện giao dịch.
 • Tổng tiền thanh toán: Giá trị cuối cùng khách hàng thực hiện giao dịch.

Bước 3: Chọn nút “Mua” hoặc “Bán” tại màn hình Đặt lệnh

Bước 4: Xác nhận hợp đồng Quý khách đọc toàn bộ các văn bản trong bộ hợp đồng giao dịch trái phiếu bằng cách bấm vào biểu tượng tải xuống ở bên cạnh tiêu đề các văn bản. Quý khách thực hiện xác nhận và xác thực OTP để hoàn thành đặt lệnh.

Mở rộng

Mở rộng

Mở rộng

Trading Bond

You can place a Buy - Sell order with the following steps:

Mở rộng

Step 1: From Demo screen or from the Bond Details screen, select the “Invest” button.

Step 2: Select the “Number of Bonds” you want to trade

 • Minimum buy/order : Minimum trading volume per order
 • Maximum buy/investor: Maximum volume one investor can trade
 • Purchasing power: purchasing power of the trading account
 • Maximum buying volume: Maximum bond volume one investor can buy
 • Purchase price: Purchase price at the transaction date.
 • Volume: You enter the number of bonds you want to trade.
 • Total value: The total value of the transaction.
 • Taxes & Fees: Taxes and transaction fees.
 • Total payment: The final value the customer makes the transaction.

Step 3: Select the “Buy” or “Sell” button at the Place Order screen Step 4: Confirm the contract You can read the full text of the bond trading contract by clicking the download icon next to the titles of the documents. Mark on confirmation checkbox and OTP authentication to complete the order.

Mở rộng

Mở rộng

Affter successfully placed orders, it will be moved to the Order Book screen automatically. In case of failed order, it will return the corresponding error.