Hướng dẫn sử dụng giao dịch ký quỹ

1. Hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản Margin

    Chuyển tiền nội bộ trên Web trading  

    Chuyển tiền nội bộ trên Alpha Trading

2. Hướng dẫn chuyển chứng khoán vào tài khoản Margin

    Chuyển chứng khoán nội bộ trên Web Trading 


    Chuyển chứng khoán nội bộ trên Alpha Trading

3. Tra cứu công nợ margin và chủ động trả nợ

   Tra cứu công nợ margin và chủ động trả nợ trên Web Trading

   Tra cứu công nợ margin và chủ động trả nợ trên Alpha Trading