Ứng trước tiền bán

1. Giới thiệu dịch vụ

  • Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán là dịch vụ tiện ích mà Pinetree cung cấp cho Quý khách để gia tăng sức mua chứng khoán ngay sau khi lệnh bán chứng khoán trước đó đã khớp lệnh thành công, đồng thời giảm thiểu thời gian thao tác cho Quý khách.
  • Phí ứng = Số tiền ứng  x  Số ngày ứng  x  Lãi suất ứng trước/ngày

Trong đó:

Số tiền ứng: Số tiền thực hiện ứng

Số ngày = Ngày tiền bán chứng khoán về tài khoản – Ngày ứng

Lãi suất hiện tại = 0,025%/ngày ( tương đương 9%/năm).

2. Điều kiện áp dụng

  • Điều kiện áp dụng: Quý khách đã đăng ký sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán khi mở TK tại Pinetree.
  • Tài khoản Quý khách đã có lệnh bán chứng khoán khớp thành công và có số dư ứng trước tiền bán chứng khoán nhỏ hơn số tiền bán chứng khoán đang chờ về.