Hướng dẫn sử dụng phần mềm giao dịch

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀO TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Đăng nhập trên Web trading

Đăng nhập trên Alpha trading

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI MẬT KHẨU VÀ LẤY LẠI MẬT KHẨU

Thay đổi mật khẩu trên Webtrading

Thay đổi mật khẩu trên Alpha Trading

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu trên webtrading

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu trên Alpha trading

HƯỚNG DẪN ĐẶT/HỦY/SỬA LỆNH

Đặt lệnh trên Web trading

Đặt lệnh trên Alpha Trading

Hủy/sửa lệnh trên Web trading

Hủy/sửa lệnh trên Alpha Trading  

HƯỚNG DẪN XEM SAO KÊ SỔ LỆNH

Xem sao kê sổ lệnh trên Web trading

Xem sao kê sổ lệnh trên Alpha trading

Sổ lệnh đặt trong ngày

Tra cứu lịch sử lệnh

 

HDSD WEB TRADING

Chi tiết

HDSD ALPHA TRADING

Chi tiết