Thông báo về việc kê khai và nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn đối với cổ tức bằng cổ phiếu - PineTree Securities
Thông báo về việc kê khai và nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn đối với cổ tức bằng cổ phiếu
Tin hoạt động 01/01/2021

Thông báo về việc kê khai và nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn đối với cổ tức bằng cổ phiếu

Thông báo về việc kê khai và nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn đối với cổ tức bằng cổ phiếu

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành, Công ty CP Chứng khoán Pinetree (Pinetree) xin trân trọng thông báo về việc thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ đầu tư vốn của nhà đầu tư như sau:

  1. Đối tượng áp dụng

Nhà đầu tư cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu có giao dịch chuyển nhượng chứng khoán cùng loại từ tài khoản chứng khoán mở tại Pinetree.

  1. Thời điểm kê khai và nộp thuế TNCN

Khi nhà đầu tư chuyển nhượng chứng khoán cùng loại cho tới khi hết số lượng cổ phiếu nhận thay cổ tức.

  1. Phương thức tính thuế và khấu trừ thuế

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x 5%

Trong đó:

  • Thu nhập tính thuế: Bằng số lượng cổ phiếu cùng loại chuyển nhượng (chỉ tính số lượng cổ phiếu nhận thay cổ tức và ưu tiên tính trước các cổ phiếu khác) x Giá tính thuế
  • Giá tính thuế:
  • Nếu giá chuyển nhượng ≥ Mệnh giá cổ phiếu: Giá tính thuế = Mệnh giá cổ phiếu
  • Nếu giá chuyển nhượng < Mệnh giá cổ phiếu: Giá tính thuế = Giá chuyển nhượng
  1. Lưu ý:
  • Ngoài khoản thuế TNCN từ đầu tư vốn nêu trên, nhà đầu tư còn có trách nhiệm nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng cổ phiếu (0,1% theo quy định hiện hành).
  • Nhà đầu tư cần cung cấp thông tin loại cổ phiếu khi thực hiện lưu ký chứng khoán, nhận chuyển khoản chứng khoán hoặc nhận chuyển quyền sở hữu vào tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại Pinetree và chịu trách nhiệm trong trường hợp nhà đầu tư không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ dẫn đến việc Pinetree không thực hiện được việc khấu trừ thuế TNCN theo đúng quy định pháp luật.

Mọi thông tin hỗ trợ, nhà đầu tư vui lòng liên hệ Pinetree qua các kênh sau:

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902