Lưu ký chứng khoán là gì? Phí lưu ký chứng khoán là bao nhiêu? - PineTree Securities

Lưu ký chứng khoán là gì? Phí lưu ký chứng khoán là bao nhiêu?
Kiến thức 07/08/2021

Lưu ký chứng khoán là gì? Phí lưu ký chứng khoán là bao nhiêu?

Lưu ký chứng khoán là gì? Phí lưu ký chứng khoán là bao nhiêu?

Lưu ký chứng khoán là gì?

Lưu ký chứng khoán là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán trên hệ thống tài khoản tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích liên quan đến chứng khoán của người sở hữu.

Theo quy định của Luật chứng khoán, chứng khoán của công ty đại chúng (bao gồm chứng khoán của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán và chứng khoán của các công ty đại chúng chưu niêm yết) phải được lưu ký tập trung tại VSD trước khi thực hiện giao dịch.

Phí lưu ký chứng khoán là gì?

Việc lưu ký chứng khoán của khách hàng tại VSD được thực hiện theo nguyên tắc khách hàng lưu ký chứng khoán tại thành viên lưu ký và thành viên lưu ký tái lưu ký chứng khoán của khách hàng tại VSD.

Như vậy, chi phí lưu ký chứng khoán là khoản chi phí nộp cho VSD để đảm bảo quyền sở hữu chứng khoán trên tài khoản của khách hàng tại các Công ty chứng khoán.

Vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng, công ty chứng khoán sẽ tính toán chi phí này và thu phí với toàn bộ khách hàng. Khoản chi phí này sẽ được công ty chứng khoán nộp lại cho Trung tâm lưu ký chứng khoán. Thị trường chứng khoán Việt Nam bao gồm 2 cấp quản lý:

  • Cấp quản lý đầu tiên là cơ quan Nhà nước, cụ thể ở đây là Trung tâm lưu ký chứng khoán sẽ quản lý các công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký.
  • Cấp quản lý thứ 2 là các công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký sẽ quản lý các khách hàng của đơn vị mình là các cá nhân, tổ chức đầu tư chứng khoán.

Do vậy, các đơn vị này sẽ đóng vai trò đi thu hộ chi phí lưu ký chứng khoán cho VSD.

Quy định về phí lưu ký chứng khoán

Theo thông tư số Số: 127/2018/TT-BTC ban hành ngày 12/12/2018 quy định về phí lưu ký chứng khoán:

  • Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm: 0.3 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm/tháng

Trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công: 0,2 đồng/trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công/tháng, tối đa 2.000.000 đồng/tháng/mã trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công.

Nguồn: Tổng hợp 

Chứng khoán Pinetree miễn phí hoàn toàn phí giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất Margin 9%/năm không kèm điều kiện. Đây là mức phí tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902