Sáu nhóm chỉ số tài chính quan trọng trong phân tích doanh nghiệp (P4) - PineTree Securities

Sáu nhóm chỉ số tài chính quan trọng trong phân tích doanh nghiệp (P4)
Kiến thức 17/01/2022

Sáu nhóm chỉ số tài chính quan trọng trong phân tích doanh nghiệp (P4)

Sáu nhóm chỉ số tài chính quan trọng trong phân tích doanh nghiệp (P4)

NHÓM CHỈ SỐ PHẢN ÁNH KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Khái niệm

Khả năng thanh toán của doanh nghiệp là năng lực về tài chính mà doanh nghiệp có được để đáp ứng nhu cầu thanh toán tất cả các khoản nợ ngắn và dài hạn cho cá nhân, tổ chức có quan hệ cho doanh nghiệp vạy hoặc nơ.

Doanh nghiệp có chỉ số thể hiện khả năng thanh toán tốt chứng tỏ doanh nghiệp có năng lực tài chính đảm bảo khả năng chi trả các khoản nợ.

Nếu doanh nghiệp chỉ số thể hiện khả năng thanh toán kém cho thấy doanh nghiệp gặp vấn đề về tài chính và có nhiều rủi ro dẫn đến mất khả năng thanh toán trong tương lai.

Các chỉ số phản ánh khả năng thanh toán

  • Hệ số khả năng thanh toán hiện hành

Hệ số khả năng thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn

Hệ số này được đánh giá dựa trên tỷ số trung bình của các doanh nghiệp cùng ngành. Ngoài ra, căn cứ quan trọng để đánh giá là so sánh với hệ số khả năng thanh toán hiện thời ở các thời điểm trước đó của doanh nghiệp.

Hệ số này thể hiện:

  • Hệ số thấp, đặc biệt <1: Thể hiện khả năng trả nợ của doanh nghiệp yếu, đây là dấu hiệu báo trước những khó khan tiềm ẩn về tài chính mà doanh nghiệp sẽ gặp phải trong việc chi trả những khoản nợ ngắn hạn. Khi hệ số càng dần về 0, đây là tín hiệu báo động cho việc doanh nghiệp đang mất khả năng chi trả các khoản nợ, có nguy cơ phá sản.
  • Hệ số cao: Doanh nghiệp có khả năng cao trong việc sẵn sàng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Tỷ số càng cao sẽ đảm bảo khả năng chi trả của doanh nghiệp, tính thanh khoản ở mức cao. Tuy nhiên, hệ số cao chưa chắc đã phản ánh chính xác khả năng thanh khoản tốt của doanh nghiệp. Nguyên nhân của tình trạng này là do nguồn tài chính không được sử dụng hợp lý, hoặc hàng tồn kho lớn dẫn đến những biến động trên thj trường, lượng hàng tồn kho không thể bán ra để chuyển hóa thành tiền.
  • Hệ số khả năng thanh toán nhanh

Hệ số khả năng thanh toán nhanh = (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn

Hệ số này sẽ cho biết khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp mà không cần phải thanh lý khẩn cấp hàng tồn kho (do hàng tồn kho là tài sản có tính thanh khoản thấp hơn).

Hệ số này thể hiện:

  • Hệ số <0.5: Phản ánh doanh nghiệp đang gặp khó khan trong việc chi trả, tính thanh khoản thấp
  • 0.5 < Hệ số < 1: Phản ánh doanh nghiệp có khả năng thanh toán tốt, tính thanh khoản cao.
  • Hệ số khả năng thanh toán tức thời

Hệ số khả năng thanh toán tức thời = Tiền và các khoản tương đương tiền/ Nợ ngắn hạn

Hệ số này dùng để đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp trong giai đoạn nền kinh tế khủng hoảng, khi mà hàng tồn kho không tiêu thụ được, cũng nhưu khoản nợ khó thu hồi.

  • Hệ số khả năng thanh toán lãi vay

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay = Lợi nhuận trước lãi vay và thuế/ Lãi vay phải trả trong kỳ

Hệ số cho biết khả năng thanh toán lãi vay của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp vay nợ nhiều, nhưng kinh doanh không hiệu quả, mức sinh lời của đồng vốn thấp (hoặc thua lỗ) thì khó có thể đảm bảo thanh toán tiền lãi vay đúng hạn.

Các bài cùng chủ đề 6 nhóm chỉ số tài chính trong phân tích doanh nghiệp:

Nhóm chỉ số đánh giá giá trị thị trường của cổ phiếu

Nhóm chỉ số nguồn vốn và cơ cấu tài sản

Nhóm chỉ số hiệu suất hoạt động

Nguồn: Tổng hợp

Chứng khoán Pinetree miễn phí hoàn toàn phí giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất Margin 9%/năm không kèm điều kiện. Đây là mức phí tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902