Trái phiếu MSN12003 - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu Trái phiếu - PineTree Securities

Trái phiếu 05/07/2023

Trái phiếu MSN12003 – Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu Trái phiếu

Tải PDF

Trái phiếu MSN12003 – Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu Trái phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu trái phiếu SBT121002

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902