Điều khoản, điều kiện chương trình "Thêm bạn mới – Thưởng phơi phới" - PineTree Securities
Điều khoản, điều kiện chương trình “Thêm bạn mới – Thưởng phơi phới”
Tin tức 18/05/2023

Điều khoản, điều kiện chương trình “Thêm bạn mới – Thưởng phơi phới”

Điều khoản, điều kiện chương trình “Thêm bạn mới – Thưởng phơi phới”

Điều khoản, điều kiện chương trình giới thiệu bạn bè mở tài khoản    

PHẠM VI ÁP DỤNG

1.         Đối với Người giới thiệu

 • Chương trình được áp dụng đối với Người giới thiệu đã có Tài khoản PineX và giới thiệu được người khác (“Người được giới thiệu”) mở mới hoặc nâng cấp lên Tài khoản giao dịch chứng khoán (“TKCK”) thành công tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“Pinetree”) thông qua ứng dụng PineX bằng mã giới thiệu của Người giới thiệu.
 • Mỗi quà tặng được nhận từ chương trình này (“Quà tặng Giới thiệu”) sẽ được tính tương ứng với việc giới thiệu thành công một Người được giới thiệu theo các nội dung, điều kiện của Pinetree quy định dưới đây.

2.         Đối với Người được giới thiệu

 • Người được giới thiệu được nhận quà tặng mở mới TKCK – Quà tặng Welcome – của Pinetree nếu mở mới hoặc nâng cấp lên TKCK thông qua ứng dụng PineX thành công và đáp ứng các nội dung, điều kiện quy định tại Điều khoản và Điều kiện Chương trình Mở tài khoản Chứng khoán của Pinetree.

II.        THỜI GIAN VÀ GIẢI THƯỞNG

 • Thời gian áp dụng: Từ 18/01/2023 đến hết 31/12/2023 (hoặc đến khi hết quà tặng, tùy điều kiện nào đến trước).
 • Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng) (bao gồm cả Chương trình Mở tài khoản Chứng khoán và Chương trình này): Giá trị giải thưởng tương đương 100.000 đồng/giải thưởng (quà tặng); tổng số lượng giải thưởng (quà tặng) tối đa: 50.000.

III.       QUY ĐỊNH VỀ NHẬN THƯỞNG

 • Mỗi Khách hàng được nhận tối đa 50 Quà tặng Giới thiệu. Pinetree chấp thuận cho Khách hàng được sử dụng Quà tặng Giới thiệu có được từ chương trình khác của Pinetree (nếu có) để gộp với Quà tặng Giới thiệu trong chương trình này với điều kiện tổng số lượng (sau cộng gộp) không vượt quá 50. Nếu vượt quá 50, Khách hàng chỉ được tính quyền quy đổi và/hoặc sử dụng đối với 50 Quà tặng Giới thiệu. Ngoài ra, mỗi Quà tặng Giới thiệu được cộng gộp đó phải bảo đảm: chưa quá 180 ngày kể từ ngày được ghi nhận trong mục Quà tặng (nếu chưa kích hoạt), chưa quá 100 ngày kể từ ngày được kích hoạt (nếu đã kích hoạt nhưng chưa được quy đổi) hoặc chưa quá 100 ngày kể từ ngày được quy đổi (nếu đã được quy đổi nhưng chưa được sử dụng để đặt lệnh);
 • Quà tặng Giới thiệu có giá trị quy đổi thành tiền tương đương 100.000 đồng/Quà tặng, được ghi nhận tại mục Quà tặng của Khách hàng trên ứng dụng PineX, sau đó, quà tặng cần được kích hoạt, quy đổi và chỉ được sử dụng để đặt lệnh mua chứng khoán qua ứng dụng PineX theo nội dung và điều kiện quy định của Pinetree;
 • Quà tặng Giới thiệu chỉ được coi là sử dụng thành công và thuộc quyền sở hữu của Khách hàng sau khi toàn bộ các bước và điều kiện áp dụng dưới đây được thỏa mãn.

IV.       ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

 • Để nhận Quà tặng Giới thiệu của chương trình, Người giới thiệu phải bảo đảm (i) đã có Tài khoản PineX trước khi thực hiện việc giới thiệu; và (ii) đã có TKCK hoặc nâng cấp lên TKCK thành công thông qua ứng dụng PineX tại thời điểm kích hoạt quà tặng.
 • Người được giới thiệu phải chưa có TKCK tại Pinetree và thông tin CMND/CCCD, số điện thoại, email của Người được giới thiệu phải chưa được sử dụng để mở TKCK tại Pinetree. Nếu bất kỳ thông tin, tài liệu nào được cung cấp có dấu hiệu không chính xác, không rõ ràng, mạo danh và/hoặc làm giả theo toàn quyền đánh giá của Pinetree, Quà tặng Giới thiệu sẽ không được tính và bị Pinetree hủy bỏ mà không cần có ý kiến hay thông báo cho Người giới thiệu và/hoặc Người được giới thiệu.
 • Người được giới thiệu bắt buộc phải mở mới TKCK hoặc nâng cấp Tài khoản PineX thành TKCK thông qua ứng dụng PineX bằng mã giới thiệu của Người giới thiệu tương ứng và đặt tối thiểu một (01) lệnh mua được khớp toàn phần thành công qua TKCK đó trong vòng 100 ngày kể từ khi mở mới TKCK hoặc nâng cấp tài khoản PineX thành TKCK thành công. Nếu Người được giới thiệu nâng cấp và/hoặc mở mới TKCK qua các kênh khác không phải PineX, Người giới thiệu sẽ mất cơ hội được nhận Quà tặng Giới thiệu;
 • Sau khi mỗi Người được giới thiệu đáp ứng và hoàn thành các việc trên, Người giới thiệu được ghi nhận 01 quà tặng và phải kích hoạt quà tặng đó, quy đổi quà tặng và sử dụng để đặt lệnh giao dịch chứng khoán theo đầy đủ các bước và điều kiện sau để nhận được quà tặng:

(i)        Bước 1: Nhận và kích hoạt quà tặng: Sau khi nhận quà tặng được ghi nhận tại mục Quà tặng trên ứng dụng PineX, Người giới thiệu phải kích hoạt quà tặng đó bằng cách nhấn nút “Kích hoạt”/“Đồng ý” trong vòng 180 ngày kể từ ngày TKCK của Người được giới thiệu được ghi nhận mở thành công qua ứng dụng PineX;

(ii)       Bước 2: Quy đổi quà tặng: Khách hàng phải thực hiện việc quy đổi quà tặng thành tiền mua chứng khoán bằng cách nhấn nút “Đổi quà”/“Đồng ý” trong vòng 100 ngày kể từ ngày quà tặng đó được kích hoạt tại Bước 1;

(iii)       Bước 3: Đặt lệnh mua chứng khoán: Khách hàng phải đặt lệnh mua chứng khoán sử dụng tiền được quy đổi tại Bước 2 trên bằng cách nhấn nút “Đặt lệnh”/“Đồng ý” trong vòng 100 ngày kể từ ngày quy đổi tại Bước 2, trong đó, các chứng khoán được đặt lệnh mua sẽ do Pinetree quy định trong từng thời kỳ và khi đặt lệnh, Khách hàng phải đảm bảo giá trị tiền quy đổi từ quà tặng dùng để mua chứng khoán (bao gồm cả các quà tặng có được từ chương trình khác của Pinetree, nếu có, với điều kiện phải còn trong thời hạn sử dụng 100 ngày sau khi quy đổi) chỉ chiếm tối đa 50% tổng giá trị của lệnh mua tương ứng của Khách hàng và chỉ dùng một trong các lệnh sau: ATO, MP, ATC.

 • Trong trường hợp lệnh không khớp toàn bộ thì phần Quà tặng Giới thiệu (bao gồm cả Quà tặng Welcome và các quà tặng có được từ chương trình khác, nếu có, với điều kiện phải còn trong thời hạn sử dụng 100 ngày sau khi quy đổi) đã sử dụng để đặt lệnh sẽ không được sử dụng lại để mua chứng khoán cho lần tiếp theo. Khách hàng cũng bị mất quyền, đồng thời, không được phép sử dụng các quà tặng đó nếu quá thời hạn tại bất kỳ giai đoạn nào ở Bước 1, Bước 2 và/hoặc Bước 3 nêu trên. Trong các trường hợp trên, quà tặng liên quan được coi là không sử dụng thành công, quyền của Khách hàng đối với quà tặng bị hủy, Pinetree không phát sinh nghĩa vụ thanh toán cho Khách hàng hay lệnh mua của Khách hàng và được toàn quyền xử lý, hủy bỏ và thu hồi quyền của Khách hàng đối với quà tặng liên quan mà không phụ thuộc vào việc quà tặng đó đã được kích hoạt, quy đổi hay sử dụng chưa.

V.        ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Pinetree được toàn quyền thực hiện việc tính toán, thống kê và trả thưởng cho Khách hàng theo các dữ liệu được ghi nhận và lưu giữ bởi hệ thống của Pinetree. Nếu Pinetree phát hiện bất kỳ thông tin hoặc số liệu nào khác với dữ liệu của Pinetree hoặc có một trong các dấu hiệu như không chính xác, không rõ ràng, mạo danh, làm giả, có cùng địa chỉ IP hoặc cùng thiết bị với những người khác, theo toàn quyền đánh giá và quyết định của Pinetree mà không cần chứng minh hay thông báo cho Khách hàng, Pinetree được quyền từ chối và việc giới thiệu của Khách hàng không làm phát sinh bất kỳ nghĩa vụ và/hoặc trách nhiệm nào cho Pinetree.
 • Danh sách chứng khoán được đặt lệnh mua được Pinetree quy định và/hoặc cập nhật tại đường dẫn sau hoặc hiển thị trên ứng dụng của Pinetree.
 • Tùy theo yêu cầu của pháp luật tại từng thời điểm, Khách hàng có thể phải chịu các nghĩa vụ về thuế và/hoặc công bố thông tin liên quan đến việc tham gia và/hoặc nhận được quà tặng của Chương trình. Trong trường hợp như vậy, Khách hàng có nghĩa vụ tuân thủ đúng pháp luật hiện hành, đồng thời, đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang cho Pinetree được quyền thực hiện việc kê khai và/hoặc khấu trừ thuế phát sinh, trừ trường hợp được quyết định và/hoặc áp dụng khác bởi Pinetree.
 • Nội dung của Điều khoản và Điều kiện này có thể được sửa đổi và/hoặc bổ sung tại bất kỳ thời điểm nào theo toàn quyền quyết định của Pinetree. Trừ khi được quyết định và/hoặc áp dụng khác bởi Pinetree, Điều khoản và Điều kiện sau khi được sửa đổi, bổ sung sẽ được ghi nhận trên trang thông tin điện tử (website) hoặc ứng dụng PineX của Pinetree.

Điều khoản, điều kiện chương trình mở tài khoản chứng khoán

I.          PHẠM VI ÁP DỤNG

 • Chương trình được áp dụng đối với Khách hàng chưa có Tài khoản giao dịch chứng khoán (“TKCK”) tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“Pinetree”), nâng cấp Tài khoản PineX lên thành TKCK thành công thông qua ứng dụng PineX.
 • Khách hàng được nhận 01 quà tặng từ chương trình này (“Quà tặng Welcome”) sau khi đáp ứng các nội dung, điều kiện của Pinetree quy định dưới đây.

II.        THỜI GIAN VÀ GIẢI THƯỞNG

 • Thời gian áp dụng: Từ 18/01/2023 đến hết 31/12/2023 (hoặc đến khi hết quà tặng, tùy điều kiện nào đến trước).
 • Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng) (bao gồm cả Chương trình này và Chương trình Giới thiệu Bạn bè Mở tài khoản): Giá trị giải thưởng tương đương 100.000 đồng/giải thưởng (quà tặng); tổng số lượng giải thưởng (quà tặng) tối đa: 50.000.

III.       QUY ĐỊNH VỀ NHẬN THƯỞNG

 • Mỗi Khách hàng được nhận tối đa 01 Quà tặng Welcome;
 • Quà tặng Welcome có giá trị quy đổi thành tiền tương đương 100.000 đồng/Quà tặng, được ghi nhận tại mục “Quà tặng” của Khách hàng trên ứng dụng PineX, sau đó, quà tặng cần được kích hoạt, quy đổi và chỉ được sử dụng để đặt lệnh mua chứng khoán qua ứng dụng PineX theo nội dung và điều kiện quy định của Pinetree;
 • Quà tặng Welcome chỉ được coi là sử dụng thành công và thuộc quyền sở hữu của Khách hàng sau khi toàn bộ các bước và điều kiện áp dụng dưới đây được thỏa mãn.

IV.       ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

 • Khách hàng chưa có TKCK tại Pinetree và thông tin CMND/CCCD, số điện thoại hoặc email của Khách hàng chưa được sử dụng để mở TKCK tại Pinetree. Nếu bất kỳ thông tin, tài liệu nào được cung cấp có dấu hiệu không chính xác, không rõ ràng, mạo danh và/hoặc làm giả theo toàn quyền đánh giá của Pinetree, Quà tặng Welcome sẽ không được tính và bị Pinetree hủy bỏ mà không cần có ý kiến hay thông báo cho Khách hàng;
 • Sau khi có Tài khoản PineX, Khách hàng phải nâng cấp lên thành TKCK thông qua ứng dụng PineX. Nếu Khách hàng nâng cấp và/hoặc mở TKCK qua các kênh khác không phải PineX, Khách hàng sẽ mất cơ hội được nhận Quà tặng Welcome;
 • Sau khi đáp ứng và hoàn thành các việc trên, Khách hàng được nhận 01 quà tặng và phải kích hoạt quà tặng đó, quy đổi quà tặng và sử dụng để đặt lệnh giao dịch chứng khoán theo đầy đủ các bước và điều kiện sau để thành công nhận được quà tặng:

(i)        Bước 1: Nhận và kích hoạt quà tặng: Sau khi TKCK của Khách hàng được mở tại Pinetree thông qua ứng dụng PineX, Khách hàng nhận 01 quà tặng được ghi nhận tại mục Quà tặng trên ứng dụng PineX. Khách hàng phải kích hoạt quà tặng đó trong vòng 180 ngày kể từ ngày TKCK của Khách hàng được ghi nhận mở thành công bằng cách nhấn nút “Kích hoạt”/“Đồng ý”;

(ii)       Bước 2: Quy đổi quà tặng: Khách hàng phải thực hiện việc quy đổi quà tặng thành tiền mua chứng khoán bằng cách nhấn nút “Đổi quà”/“Đồng ý” trong vòng 100 ngày kể từ ngày quà tặng đó được kích hoạt tại Bước 1;

(iii)      Bước 3: Đặt lệnh mua chứng khoán: Khách hàng phải đặt lệnh mua chứng khoán sử dụng tiền được quy đổi tại Bước 2 trên bằng cách nhấn nút “Đặt lệnh”/“Đồng ý” trong vòng 100 ngày kể từ ngày quy đổi tại Bước 2, trong đó, các chứng khoán được đặt lệnh mua sẽ do Pinetree quy định trong từng thời kỳ và khi đặt lệnh, Khách hàng phải đảm bảo giá trị tiền quy đổi từ quà tặng dùng để mua chứng khoán (bao gồm cả các quà tặng có được từ chương trình khác của Pinetree, nếu có, với điều kiện phải còn trong thời hạn sử dụng 100 ngày sau khi quy đổi) chỉ chiếm tối đa 50% tổng giá trị của lệnh mua tương ứng của Khách hàng và chỉ dùng một trong các lệnh sau: ATO, MP, ATC.

 • Trong trường hợp lệnh không khớp toàn bộ thì phần Quà tặng Welcome (bao gồm cả Quà tặng Giới thiệu có được từ chương trình Giới thiệu bạn bè, nếu có) đã sử dụng để đặt lệnh sẽ không được sử dụng lại để mua chứng khoán cho lần tiếp theo. Khách hàng cũng bị mất quyền, đồng thời, không được phép sử dụng quà tặng nếu quá thời hạn tại bất kỳ giai đoạn nào ở Bước 1, Bước 2 và/hoặc Bước 3 nêu trên. Trong các trường hợp trên, quà tặng liên quan được coi là không sử dụng thành công, quyền của Khách hàng đối với quà tặng bị hủy, Pinetree không phát sinh nghĩa vụ thanh toán cho Khách hàng hay lệnh mua của Khách hàng và được toàn quyền xử lý, hủy bỏ và thu hồi quyền của Khách hàng đối với quà tặng liên quan mà không phụ thuộc vào việc quà tặng đó đã được kích hoạt, quy đổi hay sử dụng chưa.

V.        ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Pinetree được toàn quyền thực hiện việc tính toán, thống kê và trả thưởng cho Khách hàng theo các dữ liệu được ghi nhận và lưu giữ bởi hệ thống của Pinetree. Bất kỳ thông tin hoặc số liệu nào khác với dữ liệu của Pinetree hoặc có một trong các dấu hiệu như không chính xác, không rõ ràng, mạo danh, làm giả theo đánh giá của Pinetree sẽ không được chấp nhận, và do đó, không phát sinh bất kỳ nghĩa vụ và/hoặc trách nhiệm nào cho Pinetree.
 • Danh sách chứng khoán được đặt lệnh mua được Pinetree quy định và/hoặc cập nhật tại đây hoặc hiển thị trên ứng dụng của Pinetree.
 • Tùy theo yêu cầu của pháp luật tại từng thời điểm, Khách hàng có thể phải chịu các nghĩa vụ về thuế và/hoặc công bố thông tin liên quan đến việc tham gia và/hoặc nhận được quà tặng của Chương trình. Trong trường hợp như vậy, Khách hàng có nghĩa vụ tuân thủ đúng pháp luật hiện hành, đồng thời, đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang cho Pinetree được quyền thực hiện việc kê khai và/hoặc khấu trừ thuế phát sinh, trừ trường hợp được quyết định và/hoặc áp dụng khác bởi Pinetree.
 • Nội dung của Điều khoản và Điều kiện này có thể được sửa đổi và/hoặc bổ sung tại bất kỳ thời điểm nào theo toàn quyền quyết định của Pinetree. Trừ khi được quyết định và/hoặc áp dụng khác bởi Pinetree, Điều khoản và Điều kiện sau khi được sửa đổi, bổ sung sẽ được ghi nhận trên trang thông tin điện tử (website) hoặc ứng dụng PineX của Pinetree.
Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902