Sức mua ký quỹ - PineTree Securities

Sức mua ký quỹ

Sức mua ký quỹ

Khái niệm: Sức mua margin là số tiền tối đa khách hàng được mua chứng khoán trên tài khoản margin tại từng thời điểm giao dịch. Sức mua margin được Pinetree tính toán dựa trên tài sản của khách hàng bao gồm tiền, cổ phiếu và nợ.

Ví dụ 1

Bạn có 100 triệu đồng tiền mặt trong tài khoản margin và có ý định mua mã chứng khoán X trên tài khoản margin. Hiện tại mã X đang nằm trong danh mục margin của Pinetree với tỷ lệ cho vay 40%. Khi đó, tài sản đảm bảo (TSĐB) dùng để mua chứng khoán chính là 100 triệu đồng tiền mặt, sức mua margin của bạn được tính như sau:

Margin Buying Power

Ví dụ 2

Bạn đang sở hữu chứng khoán Y với tổng giá trị là 100 triệu đồng trên tài khoản margin và chưa có khoản nợ nào, tỷ lệ cho vay hiện tại của chứng khoán Y là 45%. Bạn muốn mua chứng khoán X có tỷ lệ cho vay là 40%.

Khi đó:

Margin Buying Power 2

Ví dụ 3

Bạn đang sở hữu chứng khoán Y với tổng giá trị là 100 triệu đồng trên tài khoản margin, trong đó 90 triệu là tiền vốn tự có và 10 triệu vay từ Pinetree, tỷ lệ cho vay hiện tại của chứng khoán Y là 45%. Bạn muốn mua chứng khoán X có tỷ lệ cho vay là 40%.

Khi đó:

Margin Buying Power 3
Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902