Yêu cầu ký quỹ - PineTree Securities

Yêu cầu ký quỹ

Yêu cầu ký quỹ

Khái niệm: Tỷ lệ ký quỹ (RTT) là tỷ lệ giữa giá trị tài sản thực có so với tổng tài sản trên tài khoản giao dịch margin. Có 2 loại tỷ lệ ký quỹ: Tỷ lệ ký quỹ ban đầu và Tỷ lệ ký quỹ duy trì. Hiện tại Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tại Pinetree tối thiểu là 50%, Tỷ lệ ký quỹ duy trì là 40%.

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu (IMR) là tỷ lệ giá trị tài sản thực có so với giá trị chứng khoán dự kiến mua được bằng lệnh giao dịch margin tính theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch.

Ví dụ 1

Bạn có 100 triệu đồng tiền mặt trên tài khoản và muốn mua cổ phiếu X tỷ lệ cho vay là 40% (tương đương với tỷ lệ ký quỹ ban đầu là: 100% – 40% = 60%). Khi đó, giá trị cổ phiếu X bạn đủ điều kiện mua trên tài khoản ký quỹ được tính như sau:

Image 2020 10 29t08 19 08 242z

Có nghĩa là bạn có thể mua tối đa 167 triệu đồng cổ phiếu X bằng sức mua margin của mình.

Tỷ lệ ký quỹ duy trì (MMR) là tỷ lệ tối thiểu giữa tài sản thực có so với giá trị tổng tài sản trên tài khoản giao dịch ký quỹ. Tỷ lệ này được đặt ra nhằm hỗ trợ nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro trước tình hình biến động của thị trường.

Ví dụ 2

Bạn có 200 triệu đồng cổ phiếu X được mua bằng 100 triệu đồng vốn tự có và 100 triệu đồng vay ký quỹ từ Pinetree. Vì lý do giảm giá, giá trị cổ phiếu X trên tài khoản của bạn chỉ còn 150 triệu đồng. Tiền vay ký quỹ từ Pinetree vẫn là 100 triệu đồng, nên vốn tự có của bạn chỉ còn 50 triệu đồng. Tỷ lệ ký quỹ trên tài khoản của bạn khi đó:

Image 2020 10 29t08 21 33 330z

Tỷ lệ này thấp hơn tỷ lệ ký quỹ duy trì.

Trong trường hợp này, khách hàng nên bổ sung tài sản để tỷ lệ ký quỹ tăng lên lên mức tỷ lệ ký quỹ duy trì để đảm bảo an toàn cho tài khoản.

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902