Fees policy - Pinetree Securities

Fees policy

FAQ

Fees policy

Pinetree trân trọng thông báo Biểu phí Dịch vụ Chứng khoán áp dụng tại Pinetree từ ngày 08/05/2024 như sau:
Pinetree would like to announce the Service Fee Schedule applied at Pinetree from 08/05/2024 as follows:

Biểu phí Dịch vụ áp dụng cho sản phẩm PineB của Pinetree từ ngày 14/08/2023 như sau:
The Service Fees Policy applied to PineB product of Pinetree from 14/08/2023 as follows:

Biểu phí áp dụng cho tiểu khoản PineFolio từ ngày 22/03/2023: 

The Service Fees Policy applied to PineFolio product of Pinetree from 22/03/2023 as follows:

Copyright © 2022. Pinetree Securities Corporation| Tax Code: 0101294902