Chính sách phí - PineTree Securities

Chính sách phí

FAQ

Chính sách phí

  1. Biểu phí dịch vụ chứng khoán tại Pinetree từ ngày 08/05/2024: Tại đây

2. Biểu phí áp dụng cho tiểu khoản PineFolio từ ngày 22/03/2023: Tại đây

3. Biểu phí áp dụng cho sản phẩm PineB áp dụng từ ngày 14/08/2023: Tại đây

4, Biểu phí áp dụng cho sản phẩm phái sinh áp dụng từ ngày 29/05/2024: Tại đây

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902