ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG - PineTree Securities

ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG

Chính sách phát triển khách hàng

ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG

(Áp dụng đối với khách hàng được giới thiệu)

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

Khách hàng mới – chưa từng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Pinetree hoặc Khách hàng đã mở tài khoản nhưng không có bất kỳ giao dịch nào trong vòng ít nhất 06 tháng kể từ ngày được Đối tác giới thiệu cho Pinetree.

II. HOẠT ĐỘNG GIỚI THIỆU, PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG

 1. Bằng việc đăng ký tham gia vào Chính sách này, Khách hàng đồng ý sử dụng các hoạt động hỗ trợ sau:

a. Được Đối tác giới thiệu và cung cấp cho Khách hàng đầy đủ các thông tin sau:

 • Thông tin về Pinetree bao gồm địa chỉ, điện thoại, website, thương hiệu, uy tín…;
 • Thông tin về việc Pinetree đang có/cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và chính sách trong từng thời kỳ.

b. Được Đối tác lắng nghe, thu thập các ý kiến phản hồi của Khách hàng để chuyển cho Pinetree về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và/hoặc chính sách của Pinetree.

c. Được Đối tác hỗ trợ thông tin đến Pinetree và yêu cầu Pinetree giải quyết các khiếu nại, vấn đề phát sinh liên quan đến Khách hàng và/hoặc giao dịch của Khách hàng tại Pinetree.

d. Được Đối tác cung cấp thông tin, làm rõ (khi Khách hàng có yêu cầu) các quyền, lợi ích, chi phí phát sinh khi khách hàng được giới thiệu để tham gia giao dịch chứng khoán tại Pinetree theo Chính sách này.

2. Khi tham gia vào Chính sách, Đối tác sẽ được Pinetree cung cấp mã giới thiệu hoặc đường dẫn gắn với mỗi Đối tác để Đối tác cung cấp cho Khách hàng nhằm ghi nhận việc giới thiệu, hỗ trợ Khách hàng.

III. QUY ĐỊNH VỀ GHI NHẬN KHÁCH HÀNG DO ĐỐI TÁC GIỚI THIỆU

 1. Khách hàng sẽ ngừng được coi là giới thiệu và hỗ trợ bởi Đối tác khi phát sinh một trong các trường hợp dưới đây:

a. Đối tác hoặc Khách hàng yêu cầu Pinetree chấm dứt hoạt động hỗ trợ giữa Đối tác và Khách hàng.

b. Khách hàng đóng tài khoản chứng khoán tại Pinetree hoặc chuyển toàn bộ tiền và chứng khoán đang lưu ký tại Pinetree sang thành viên lưu ký khác.

c. Đối tác vi phạm nghĩa vụ, cam kết theo Hợp đồng ký giữa Đối tác và Pinetree liên quan đến hoạt động phát triển khách hàng.

d. Đối tác đã được ghi nhận là bên giới thiệu Khách hàng nhưng Pinetree có căn cứ hợp lý để xác định rằng Khách hàng không nhận biết được việc này và không được cung cấp thông tin về các sản phẩm, dịch vụ của Pinetree từ Đối tác.

e. Hoạt động hợp tác phát triển khách hàng giữa Pinetree và Đối tác chấm dứt theo các thỏa thuận và chính sách có liên quan.

2. Khi phát sinh trường hợp ngừng ghi nhận nêu trên, việc tham gia Chính sách này của Khách hàng sẽ được hủy bỏ, và do đó, tài khoản của Khách hàng sẽ được áp dụng biểu phí và lãi suất tương tự như Khách hàng thông thường của Pinetree.

IV. BIỂU PHÍ

Trong suốt thời gian tham gia vào Chính sách, Khách hàng đồng ý không hủy ngang rằng các giao dịch liên quan của Khách hàng sẽ được tự động áp dụng biểu phí và/hoặc lãi suất riêng đối với Khách hàng tham gia vào Chính sách như được công bố hoặc thông báo bởi Pinetree tại từng thời điểm theo cách thức phù hợp với quy định tại hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán đã giao kết giữa Khách hàng và Pinetree và quy định pháp luật.

V. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Khi Khách hàng tham gia Chính sách này, các đăng ký của Khách hàng, điều khoản và điều kiện liên quan đến Chính sách này được coi là một phần không tách rời của hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán đã giao kết giữa Khách hàng và Pinetree.

Pinetree có toàn quyền chủ động sửa đổi, bổ sung và áp dụng Chính sách tại bất kỳ thời điểm nào bằng việc công bố hoặc thông báo cho Khách Hàng theo bất kỳ phương thức nào phù hợp với hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán đã giao kết giữa Khách hàng và Pinetree mà không cần bất kỳ chấp thuận hay xác nhận nào của Khách hàng. Khách hàng xác nhận rằng việc Khách Hàng tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ do Pinetree cung cấp và không yêu cầu ngừng tham gia Chính sách được hiểu là Khách Hàng đã chấp thuận vô điều kiện các sửa đổi và/hoặc bổ sung đó của Pinetree.


CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG

(Áp dụng với đối tác)

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH:

 • Đối tác giới thiệu khách hàng: là các khách hàng đã có tài khoản giao dịch chứng khoán tại Pinetree và có mong muốn giới thiệu các khách hàng khác sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Pinetree, đồng ý tham gia Chính sách bằng cách ký kết Hợp đồng hợp tác phát triển khách hàng (sau đây gọi là “Đối tác”). Đồng thời, đối tác không phải là nhân viên của Pinetree và/hoặc người thân, người liên quan của nhân viên của Pinetree (bao gồm bố đẻ, mẹ đẻ, bố chồng, mẹ chồng, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột của nhân viên của Pinetree hoặc tổ chức, doanh nghiệp nơi nhân viên của Pinetree có quan hệ lao động hoặc giữ chức vụ là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp). 
 • Đối tượng phát triển: Khách hàng mới – chưa từng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Pinetree hoặc Khách hàng đã mở tài khoản nhưng không có bất kỳ giao dịch nào trong vòng ít nhất 06 tháng kể từ ngày được Đối tác giới thiệu cho Pinetree.

II. HOẠT ĐỘNG GIỚI THIỆU, PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CỦA ĐỐI TÁC

 1. Khi tham gia vào Chính sách này, Đối tác sẽ thực hiện các công việc sau nhằm giới thiệu, phát triển khách hàng tại Pinetree và được hưởng Thù lao tương ứng với các khách hàng mà mình phát triển được phù hợp với quy định của Chính sách này:

a. Giới thiệu và cung cấp cho Khách hàng trong và/hoặc ngoài nước đầy đủ các thông tin sau:

 • Thông tin về Pinetree bao gồm địa chỉ, điện thoại, website, thương hiệu, uy tín…;
 • Thông tin về việc Pinetree đang có/cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và chính sách trong từng thời kỳ.

b. Thu thập và cung cấp cho Pinetree các ý kiến phản hồi của Khách hàng về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và/hoặc chính sách của Pinetree.

c. Hỗ trợ và phối hợp với Pinetree theo yêu cầu của Pinetree, nếu có, để giải quyết bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Khách hàng và/hoặc giao dịch của Khách hàng.

d. Làm rõ hơn cho Khách hàng (nếu có yêu cầu) các quyền, lợi ích, chi phí phát sinh khi khách hàng được giới thiệu để tham gia giao dịch chứng khoán tại Pinetree theo Chính sách này.

e. Các công việc khác được phép theo quy định tại Hợp đồng hợp tác phát triển khách hàng.

2. Khi tham gia vào Chính sách, Đối tác sẽ được Pinetree cung cấp mã giới thiệu hoặc đường dẫn gắn với mỗi Đối tác để Đối tác cung cấp cho Khách hàng nhằm ghi nhận việc giới thiệu Khách hàng theo quy định tại Mục III dưới đây.

III. QUY ĐỊNH VỀ GHI NHẬN KHÁCH HÀNG DO ĐỐI TÁC GIỚI THIỆU

 1. Điều kiện để khách hàng được coi là giới thiệu thành công

Khách hàng được coi là giới thiệu thành công và được hỗ trợ bởi Đối tác khi khách hàng đạt đủ các điều kiện sau đây:

 • (i) đã mở và kích hoạt tài khoản giao dịch chứng khoán tại Pinetree thành công, hoặc (ii) đã thực hiện giao dịch chứng khoán sau ít nhất 06 tháng không có bất kỳ giao dịch nào, theo ghi nhận trên hệ thống của Pinetree; và
 • khách hàng đã ký và gửi Pinetree xác nhận về việc đã được giới thiệu và hỗ trợ bởi Đối tác theo mẫu của Pinetree trong từng thời kỳ và Pinetree đã xác nhận về việc nhận được các thông tin đó.

Kể từ khi được coi là giới thiệu thành công và trong suốt quá trình được ghi nhận là được hỗ trợ bởi Đối tác, tài khoản của Khách hàng sẽ được tự động áp dụng chính sách phí giao dịch và lãi suất của Chính sách này theo quy định tại Mục IV dưới đây.

2. Khách hàng sẽ ngừng được coi là giới thiệu và hỗ trợ bởi Đối tác khi phát sinh một trong các trường hợp dưới đây:

a. Đối tác hoặc Khách hàng yêu cầu Pinetree chấm dứt hoạt động hỗ trợ giữa Đối tác và Khách hàng.

b. Khách hàng đóng tài khoản chứng khoán tại Pinetree hoặc chuyển toàn bộ tiền và chứng khoán đang lưu ký tại Pinetree sang thành viên lưu ký khác.

c. Đối tác vi phạm nghĩa vụ, cam kết theo Hợp đồng hợp tác phát triển khách hàng.

d. Đối tác đã được ghi nhận là bên giới thiệu Khách hàng nhưng Pinetree có căn cứ hợp lý để xác định rằng Khách hàng không nhận biết được việc này và không được cung cấp thông tin về các sản phẩm, dịch vụ của Pinetree từ Đối tác.

3. Đối tác được coi là hủy/từ bỏ tham gia Chính sách khi phát sinh một trong các trường hợp sau đây:

a. Đối tác đóng tài khoản giao dịch chứng khoán của mình tại Pinetree hoặc chuyển toàn bộ tiền và chứng khoán đang lưu ký tại Pinetree sang thành viên lưu ký khác.

b. Hợp đồng hợp tác phát triển khách hàng ký giữa Đối tác và Pinetree chấm dứt.

4. Khi phát sinh trường hợp nêu tại Khoản 2 và 3 mục này, việc tham gia Chính sách này của Khách hàng sẽ được hủy bỏ, và do đó, tài khoản của Khách hàng sẽ được áp dụng biểu phí và lãi suất tương tự như Khách hàng thông thường của Pinetree.

IV. BIỂU PHÍ VÀ THÙ LAO

 1. Biểu phí và lãi suất áp dụng cho Khách hàng được giới thiệu

Trong suốt thời gian tham gia vào Chính sách, Khách hàng sẽ được áp dụng biểu phí sau: Biểu phí

* Các phí, lãi suất khác không được liệt kê ở trên được áp dụng theo chính sách, biểu phí, lãi suất do Pinetree công bố tại từng thời điểm. Biểu phí trên không áp dụng đối với tiểu khoản PineFolio và/hoặc các tiểu khoản/sản phẩm/dịch vụ đặc biệt khác của Pinetree (nếu có) theo quyết định của Tổng Giám đốc tại từng thời điểm.

Các loại phí dịch vụ đã bao gồm thuế VAT (chưa bao gồm các loại thuế khác, nếu có, theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại từng thời điểm).

Mặc dù có quy định ở trên, Công ty có thể áp dụng chính sách phí khác đối với khách hàng quy mô lớn theo quyết định/phê duyệt của Tổng Giám đốc tại từng thời điểm.

2. Thù lao giới thiệu và hỗ trợ Khách hàng:

a. Trong quá trình tham gia Chính sách, Đối tác được hưởng Thù lao liên quan đến các Khách hàng được ghi nhận là do Đối tác giới thiệu, hỗ trợ khi các Khách hàng đó thực hiện thành công (các) giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền và/hoặc phái sinh được ghi nhận bởi hệ thống của Pinetree và phù hợp với quy định về giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền và/hoặc phái sinh của Pinetree tại từng thời điểm.

Thù lao được tính theo công thức sau:

Liên quan đến giao dịch Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ/Chứng quyền của Khách hàng

Thù lao = Tổng phí giao dịch Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ/Chứng quyền ròng thu được từ Khách hàng (bao gồm toàn bộ phí giao dịch có liên quan mà Pinetree thu được từ Khách hàng trừ đi các chi phí trả sở giao dịch) * Tỷ lệ thù lao Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ/Chứng quyền

Trong đó:

 • Giao dịch Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ/Chứng quyền ròng được dùng để xác định tổng phí không bao gồm các giao dịch trên tiểu khoản PineFolio (PF)
 • Tỷ lệ thù lao Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ/Chứng quyền được xác định theo một trong hai trường hợp sau:
Tổng phí giao dịch Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ/Chứng quyền ròng/tháng Tỷ lệ thù lao Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ/Chứng quyền
< VND 15 triệu 60%
≥ VND 15 triệu 70%

* Mức tỷ lệ thù lao được áp dụng trên toàn bộ phí giao dịch ròng Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ/Chứng quyền

 • Tỷ lệ thù lao phái sinh được xác định theo các trường hợp sau:
Tổng số hợp đồng phái sinh giao dịch/thángTỷ lệ thù lao phái sinh
< 1500 hợp đồng60%
≥ 1500 hợp đồng70%

* Mức tỷ lệ thù lao được áp dụng trên phí giao dịch của toàn bộ các hợp đồng phái sinh.

b. Trường hợp Đối tác là cá nhân, Thù lao trả Đối tác nêu trên đã bao gồm thuế TNCN và sẽ được Pinetree khấu trừ trực tiếp theo quy định của pháp luật trước khi thanh toán cho Đối tác.

c. Thanh toán Thù lao:

 • Pinetree sẽ đối soát và thanh toán Thù lao cho Đối tác định kỳ theo tháng (nếu có phát sinh) phù hợp với quy trình nội bộ của Pinetree tại từng thời điểm và/hoặc thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng hợp tác phát triển khách hàng.
 • Thù lao được thanh toán vào tài khoản chứng khoán của Đối tác mở tại Pinetree.

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902