Hướng dẫn Công bố thông tin của Người nội bộ và Người liên quan - PineTree Securities

Hướng dẫn Công bố thông tin của Người nội bộ và Người liên quan

Hướng dẫn Công bố thông tin của Người nội bộ và Người liên quan

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Pinetree trân trọng thông báo về nghĩa vụ công bố thông tin của nhà đầu tư là người nội bộ (NNB) và người có liên quan của người nội bộ (NLQ) khi thực hiện giao dịch đối với mã chứng khoán liên quan, cụ thể như sau:

  1. NNB và NLQ phải công bố thông tin, báo cáo trước và sau khi thực hiện giao dịch cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ đại chúng niêm yết), công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán khi (i) giá trị giao dịch dự kiến trong ngày từ 50 triệu đồng trở lên; hoặc (ii) giá trị giao dịch dự kiến trong từng tháng từ 200 triệu đồng trở lên tính theo mệnh giá (đối với cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, chứng chỉ quỹ) hoặc theo giá phát hành gần nhất (đối với chứng quyền có bảo đảm) hoặc giá trị chuyển nhượng (đối với quyền mua cổ phiếu, quyền mua trái phiếu chuyển đổi, quyền mua chứng chỉ quỹ), kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán (như các giao dịch cho hoặc được cho, tặng hoặc được tặng, thừa kế, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng chứng khoán và các trường hợp khác), cụ thể như sau:
  • Trước ngày dự kiến thực hiện giao dịch tối thiểu 03 ngày làm việc, NNB và NLQ phải công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch theo mẫu quy định tại Phụ lục XIII hoặc Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC.
  • Thời hạn thực hiện giao dịch không được quá 30 ngày, kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch. NNB và NLQ phải thực hiện theo thời gian, khối lượng, giá trị do Sở giao dịch chứng khoán đã công bố thông tin và chỉ được thực hiện giao dịch đầu tiên vào ngày giao dịch liền sau ngày có thông tin công bố từ Sở giao dịch chứng khoán.
  • Trường hợp thực hiện giao dịch mua trong các đợt phát hành cổ phiếu, chứng chỉ quỹ hoặc giao dịch chào mua công khai, đối tượng phải công bố thông tin được miễn trừ nghĩa vụ quy định tại điểm b và thực hiện theo quy định pháp luật về hoạt động chào bán, phát hành, chào mua công khai.
  • NNB và NLQ không được đồng thời đăng ký, giao dịch mua và bán cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, quyền mua trái phiếu chuyển đổi, chứng chỉ quỹ, quyền mua chứng chỉ quỹ hoặc chứng quyền có bảo đảm trong cùng một đợt đăng ký, giao dịch và chỉ được đăng ký, thực hiện giao dịch tiếp theo khi đã báo cáo kết thúc đợt giao dịch trước đó; ngoại trừ trường hợp công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam là NLQ thực hiện đăng ký, giao dịch mua và bán chứng khoán cho các quỹ ETF hoặc đầu tư theo chỉ định của khách hàng ủy thác tuy nhiên phải đảm bảo từng khách hàng ủy thác không được đồng thời đăng ký, giao dịch mua và bán trong cùng một đợt đăng ký.
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch (trường hợp giao dịch kết thúc trước thời hạn đăng ký) hoặc kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch, NNB và NLQ phải công bố thông tin về kết quả giao dịch đồng thời giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký (nếu có) theo mẫu quy định tại Phụ lục XV hoặc Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

2. Quy định về nghĩa vụ công bố thông tin này không áp dụng đối với trường hợp Pinetree bán giải chấp cổ phiếu của khách hàng là NNB hoặc NLQ.

3. Trường hợp sau khi đăng ký giao dịch, nhà đầu tư không còn là NNB hoặc NLQ, nhà đầu tư vẫn phải thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Lưu ý: Nội dung nêu trên được dùng để tham khảo và có thể thay đổi tại từng thời điểm tùy theo quy định pháp luật hiện hành và/hoặc yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Quý Khách hàng vui lòng thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC, các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm và tham vấn ý kiến tư vấn pháp lý của đơn vị tư vấn có thẩm quyền (nếu cần) trong trường hợp Quý Khách hàng có dự kiến thực hiện giao dịch.

Theo Công văn số 5876/UBCK-VP ngày 25/08/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công ty chứng khoán có nghĩa vụ cảnh báo, kiểm soát giao dịch của nhà đầu tư là NNB, NLQ khi đặt lệnh có giá trị cao hơn mức phải báo cáo, nếu Quý Khách là NNB, NLQ thuộc trường hợp như vậy, vui lòng xem hướng dẫn giao dịch cụ thể tại đây.

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902