Hướng dẫn giao dịch đặt lệnh tranh mua tranh bán

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LỆNH TRANH MUA TRANH BÁN

1. Hướng dẫn đặt lệnh tranh mua tranh bán trên Web Trading

Là loại lệnh được khách hàng thiết lập đặt tranh mua/ tranh bán với loại lệnh có khả năng khớp cao nhất. Lệnh đặt tranh mua sẽ được đẩy vào sàn với mức giá trần trong phiên và lệnh đặt tranh bán sẽ được đẩy vào sàn với mức giá sàn trong phiên.

Thị trường đổi phiên nếu lệnh chưa khớp đủ, hệ thống tự động hủy loại lệnh không hợp lệ & gửi lệnh mới (loại lệnh hợp lệ theo phiên) với mức giá tốt nhất cho đến khi khớp đủ khối lượng đặt mong muốn.

2. Hướng dẫn đặt lệnh tranh mua tranh bán trên Web Trading

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản, chọn chức năng “Giao dịch” sau đó chọn  “Lệnh điều kiện” và chọn “Đặt lệnh ĐK”.

Nhập mã OTP để xác thực tài khoản, Sau đó màn hình đặt lệnh điều kiện hiện lên, KH chọn loại lệnh điều kiện “LỆNH TRANH MUA/BÁN”

Bước 2: KH nhập các thông số về Thời gian hiệu lực của lệnh, Điều kiện đặt lệnh, chọn hoặc Bán, nhập  thông số mã chứng khoán, Khối lượng.

Bước 3: Chọn nút “Đặt lệnh” để hoàn tất việc đặt lệnh.

3. Ví dụ Lệnh tranh mua/bán

Ví dụ lệnh tranh mua
Khách hàng đặt lênh tranh mua tranh bán với các thông số sau: Lệnh mua cổ phiếu HPG khối lượng 10.000 thời gian hiệu lực từ ngày 26/11/2020 đến ngày 03/12/2020.
• Tại ngày hiệu lực, hệ thống sẽ đẩy toàn bộ khối lượng đặt mua vào sàn với giá ATO.
• Nếu kết thúc phiên mở cửa ATO, lệnh ATO không khớp hoặc khớp một phần thì phần còn lại sẽ tự động chuyển sang lệnh mua giá trần.
• Nếu kết thúc phiên khớp lệnh liên tục, lệnh mua giá trần không khớp hoặc khớp một phần thì phần còn lại sẽ tự động chuyển sang lệnh mua giá ATC.
• Nếu kết thúc ngày, trong khoảng thời gian lệnh vẫn còn hiệu lực, lệnh chưa khớp hết sẽ được kích hoạt lại vào ngày giao dịch tiếp theo và khớp cho đến khi khớp đủ khối lượng đặt

Ví dụ lệnh tranh bán
Khách hàng đặt lênh tranh mua tranh bán với các thông số sau: Lệnh bán cổ phiếu HPG khối lượng 1.000 thời gian hiệu lực từ ngày 26/11/2020 đến ngày 03/12/2020.
• Tại ngày hiệu lực hệ thống sẽ đẩy toàn bộ khối lượng đặt bán vào sàn với giá ATO.
• Nếu kết thúc phiên mở cửa ATO, lệnh ATO không khớp hoặc khớp một phần thì phần còn lại sẽ tự động chuyển sang lệnh bán giá sàn.
• Nếu kết thúc phiên khớp lệnh liên tục, lệnh bán giá sàn không khớp hoặc khớp một phần thì phần còn lại sẽ tự động chuyển sang lệnh bán giá ATC.
• Nếu kết thúc ngày, trong khoảng thời gian lệnh vẫn còn hiệu lực, lệnh chưa khớp hết sẽ được kích hoạt lại vào ngày giao dịch tiếp theo và khớp cho đến khi khớp đủ khối lượng đặt