Menu

Sổ lệnh


Quý khách có thể xem các lệnh đã đặt trong ngày và quá khứ trong màn hình Sổ Lệnh

Sổ lệnh trong ngày


Quý khách có thể xem lại các lệnh và trạng thái lệnh đã đặt trong ngày tại màn Lệnh trong ngày

OrderList

Để xem chi tiết lệnh đã đặt, Quý khách hãy ấn vào từng lệnh chi tiết

OrderList

Tại màn hình này, quý khách có thể hủy/ sửa lệnh đã đặt theo quy định của Sàn GDCK.

Lịch sử lệnh


Màn hình lịch sử lệnh giúp quý khách có thể tìm kiếm được các lệnh đã đặt của mình trong quá khứ.

Bấm vào Lịch sử lệnh trong màn hình Sổ lệnh

OrderList

Tại màn hình này, quý khách có thể xem được các lệnh đã đặt trong quá khứ đồng thời lọc các lệnh theo điều kiện của hệ thống bao gồm:

  • Lọc theo mã cổ phiếu
  • Lọc theo tiểu khoản
  • Lọc theo trạng thái
  • Lọc theo loại lệnh
  • Lọc theo thời gian đặt lệnh

OrderList

OrderList