Menu

Tra cứu thông tin quyền


Tính năng cho phép người dùng có thể tra cứu thông tin quyền cũng như đăng ký quyền mua.

Đăng ký quyền mua


  1. Truy cập Tiện ích tài chính

Tài khoản

  1. Chọn Thông tin quyền

Tài khoản

  1. Trường hợp Tài khoản có quyền mua, màn hình hiển thị thông tin quyền mua

Tài khoản

  1. Để thực hiện đăng ký quyền mua, quý khách có thể click nút mua ngay tại màn hình này hoặc click Chi tiết

Tài khoản


Tra cứu quyền


Tại màn hình Thông tin quyền, chọn phần “Tra cứu quyền”

Tài khoản

Hiển thị thông tin chi tiết các loại quyền

Tài khoản