Menu

Danh sách sản phẩm PineFolio


Tại màn hình Sản phẩm/Product, Quý khách ấn vào phần PineFolio

PF

PF

Tại đây quý khách có thể tìm hiểu thêm các thông tin về phần PineFolio. Tiếp tục ấn Next/ Tiếp theo để xem danh sách các sản phẩm PineFolio do Pinetree cung cấp.

PF

Tại màn hình sản phẩm PineFolio, quý khách có thể xem được một số thông tin cơ bản từ màn hình ngoài bao gồm : Giá, Biến động (Performance), Ngày bắt đầu (Start date). Để xem thông tin chi tiết của từng PineFolio, quý khách chọn vào PineFolio để hiển thị màn hình chi tiết.

PF