Menu

Sổ lệnh Trái phiếu


Quý khách có thể theo dõi danh sách và tình trạng lệnh tại màn hình Sổ lệnh.

Quý khách có thể tìm kiếm lệnh đã đặt theo khoảng thời gian hoặc Mã sản phẩm.

Để vào màn hình Sổ lệnh, click nút “Đầu tư của tôi” tại màn Danh sách sản phẩm Bond.

Mở rộng

Mở rộng

Mở rộng