Menu

Tạo kế hoạch đầu tư


Tại màn hình chi tiết PineFolio, Quý khách có thể click vào lựa chọn “Hoặc bạn có thể tạo Kế Hoạch Đầu Tư” PF
Theo đó, Quý khách có thể lựa chọn tạo Kế hoạch đầu tư theo 2 lựa chọn Theo Set hoặc Theo Pack PF

Tại màn hình Tạo Kế Hoạch Đầu Tư theo set, Quý khách có thể chọn “Ngày đặt mua”. Theo đó, ngày đặt mua không được vượt quá 90 ngày kể từ ngày bắt đầu của kỳ đầu tư.

PF

PF

Tại màn hình Tạo Kế Hoạch Đầu Tư theo Pack, Quý khách có thể chọn “Ngày bắt đầu"và “Ngày đặt mua” tương ứng với từng pack. Tương tự như việc tạo kế hoạch đầu tư theo set, ngày đặt mua không được vượt quá 90 ngày kể từ ngày bắt đầu của kỳ đầu tư.

PF

PF

Sau khi tạo kế hoạch thành công, hệ thống điều hướng trở lại màn hình Kế hoạch đầu tư - Investment Plan

PF

Xem thông tin Kế hoạch đầu tư


Màn hình thông tin Kế hoạch đầu tư giúp quý khách có thể quản lý và theo dõi được các kế hoạch của cá nhân đã đặt ra.

Bấm vào tab Kế hoạch đầu tư tại thanh menu bar.

PF

PF

Tại màn hình này, quý khách có thể xem được các Kế hoạch đầu tư đang thực hiện hoặc đang thực hiện/Lịch sử (Đã dừng kế hoạch). Tại mỗi kế hoạch đầu tư, Quý khách có thể xem được các thông tin

  • Số tiền đã tích lũy
  • Mục tiêu tích lũy
  • Lãi tạm tính/ Lãi thực nhận của từng kỳ đầu tư
  • Thông tin/lịch sử tích lũy của các kế hoạch nạp tiền

PF

  • Báo cáo Kế Hoạch Đầu Tư

PF

Nếu muốn Hủy kế hoạch đầu tư, vui lòng click vào nút “Hủy kế hoạch” và thực hiện xác nhận. PF

Nạp tiền cho kế hoạch đầu tư

Tại màn hình này, quý khách có thể xem thông tin về các Kế hoạch đầu tư đang thực hiện hoặc thực hiện nạp tiền cho kế hoạch bằng cách ấn nút “Nạp tiền”.

PF

Tại màn hình nạp tiền, quý khách ấn số tiền muốn nạp và click nút “Nộp tiền”.

PF

Sau khi quý khách nạp tiền thành công, màn hình quay lại màn hình chi tiết kế hoạch.

PF

Tại màn hình chi tiết, quý khách cũng có thể click “Lịch sử nạp tiền” để theo dõi lịch sử nạp tiền tương đương từng Pack.

PF