Menu

Mở tài khoản PineFolio


Tại màn hình Danh sách sản phẩm PineFolio, Quý khách ấn vào phần PineFolio Sub Account

PF

Trong trường hợp Quý khách chưa có tài khoản, hệ thống sẽ hiển thị màn hình thông tin tài liệu mở tài khoản PineFolio.

PF

Trong trường hợp Quý khách đã có tài khoản, hệ thống hiển thị thông tin tài khoản PineFolio của khách hàng.

PF