Menu

Chuyển chứng khoán giữa các tiểu khoản chứng khoán


Dịch vụ cho phép chuyển chứng khoán qua lại giữa các tiểu khoản: tiểu khoản Chứng khoán thông thường và tiểu khoản Chứng khoán ký quỹ.

Thực hiện chuyển chứng khoán giữa các tiểu khoản chứng khoán


  1. Truy cập các Tiện ích tài chính

Tài khoản

  1. Nhấn Chuyển chứng khoán

Tài khoản

  1. Chọn Tạo yêu cầu

Tài khoản

  1. Chọn điều hướng chuyển chứng khoán từ TK thường hoặc từ TK ký quỹ. Sau đó nhấn Tạo yêu cầu.

Tài khoản

  1. Lệnh chuyển chứng khoán đã được thực hiện thành công và hiện trạng thái “Hoàn thành”. Quý khách có thể xem lại lịch sử chuyển chứng khoán giữa các tiểu khoản ở phần lịch sử tại góc phải màn hình.

Tài khoản