Menu

Chuyển tiền giữa các tiểu khoản chứng khoán


Dịch vụ cho phép chuyển tiền giữa các tiểu khoản chứng khoán: tiểu khoản chứng khoán thông thường và tiểu khoản chứng khoán ký quỹ.

Thực hiện chuyển tiền giữa các tiểu khoản chứng khoán


  1. Truy cập các Tiện ích tài chính

Tài khoản

  1. Nhấn Chuyển tiền nội bộ

Tài khoản

  1. Chọn Tạo yêu cầu

Tài khoản

  1. Chọn điều hướng chuyển tiền từ TK thường hoặc từ TK ký quỹ. Sau đó nhấn Tạo yêu cầu.

Tài khoản

  1. Lệnh chuyển tiền đã được thực hiện thành công và hiện trạng thái “Hoàn thành”. Quý khách có thể xem lại lịch sử chuyển tiền giữa các tài khoản ở phần lịch sử tại góc phải màn hình.

Tài khoản