Menu

Quản lý tài sản


Danh mục đầu tư


Màn hình hiển thị danh sách những mã Chứng khoán đang nắm giữ và giá trị hiện tại (dựa trên giá tham chiếu ở thời điểm hiện tại). Trong đó giá khớp lệnh của Cổ phiếu là giá trung bình trên tổng số các giao dịch mua.

Asset

Tại màn hình Danh mục đầu tư, Quý khách có thể xem chi tiết từng mã cổ phiếu mình đang sở hữu bằng việc ấn vào mã cổ phiếu.

Asset

Tại màn chi tiết thông tin cổ phiếu mình đang sở hữu, Quý khách có thể ấn vào mục chi tiết của từng mã cổ phiếu để tra cứu thông tin doanh nghiệp.

Asset

Cơ cấu tài sản


Quý khách có thể quản lý tập trung toàn bộ tài sản và từng tiểu khoản. Màn Chi tiết tài sản cũng cho phép Quý khách theo dõi các khoản nợ vay margin và các khoản phí tạm tính cần phải trả của từng tiểu khoản.

Asset

Quý khách có thể vào từng tiểu khoản: Tiểu khoản thường (ký hiệu bắt đầu là N) và Tiểu khoản vay ký quỹ margin (ký hiệu bắt đầu là M) để xem chi tiết.

Asset

Tại màn hình chi tiết từng tiểu khoản, Quý khách có thể xem chi tiết danh mục đầu tư, tài sản, công nợ, phí và các quyền có liên quan tới tiểu khoản của Quý khách.

Asset

Asset

Asset

Quý khách chọn từng mã cổ phiếu để xem thông tin chi tiết.

Asset