Menu

Công nợ ký quỹ (margin)


Tính năng liệt kê chi tiết các khoản ký quỹ (margin) cùng trạng thái thanh toán của từng khoản ký quỹ.

Tra cứu công nợ ký quỹ (margin)


  1. Truy cập Tiện ích tài chính

Tài khoản

  1. Chọn Công nợ margin

Tài khoản

  1. Nhấn vào 1 mục trên danh sách các khoản ký quỹ để xem chi tiết hoặc thực hiện thanh toán.

Tài khoản

  1. Quý khách có thể thực hiện thanh toán khoản vay ký quỹ của mình tại màn hình này.

Tài khoản