Menu

Danh mục PineFolio


Tại phần Danh mục, Khách hàng có thể theo dõi danh sách các PineFolio mình đang nắm giữ, hoặc danh mục các cổ phiếu ngoài PineFolio, hoặc Quyền cổ tức liên quan đến tài khoản PineFolio.

Đối với phần PineFolio đang nắm giữ, Quý khách có thể theo dõi được các thông tin sau:

  • Giá mua: Giá vốn đã mua của PineFolio
  • Biến động: Biến động hiệu quả của PineFolio

PF

PF

Chi tiết một PineFolio trong danh mục nắm giữ


Đối với mỗi PineFolio mà khách hàng đang nắm giữ, khách hàng nhấn để xem chi tiết PF

Thông tin chi tiết bao gồm :

  • Biểu đồ so sánh biến động chart PineFolio và chỉ số VNINDEX
  • Tổng quan thông tin của PineFolio : Giá vốn TB/ Set, Giá trị thị trường/Set, Khối lượng giao dịch, Tổng Khối lượng, Giá trị ban đầu
  • Cơ cấu mã chứng khoán thuộc PineFolio & Chi tiết mã chứng khoán thuộc PineFolio.

Bán PineFolio theo Set hoặc lẻ Set


Tại màn hình chi tiết một PineFolio thuộc danh mục, quý khách có thể click nút “Bán” để thực hiện lệnh bán PineFolio đang nắm giữ.

PF

Quý khách có thể chọn “Bán theo set” hoặc “Bán lẻ set”.

PF

Tại màn hình “Bán theo set”, quý khách kiểm tra phiếu đặt lệnh, đánh dấu vào checkbox đã đọc tài liệu và ấn nút Bán.

PF

PF

Tại màn hình “Bán lẻ set”, Quý khách thực hiện chọn mã muốn bán, nhập thông tin lệnh đặt và click nút “Đặt lệnh”.

PF

PF