Menu

Theo dõi hiệu quả đầu tư


Pinetree Securities hỗ trợ tính năng giúp Nhà đầu tư theo dõi hiệu quả đầu tư thông qua biểu đồ thể hiện biến động tài sản. Mặc định thông tin biểu đồ thể hiện trong 14 ngày.

PNL

Tại mỗi cột ngày, người dùng có thể chạm để xem thông tin tổng quan chi tiết về biến động tài sản ngày đó.

PNL

Khi nhấn chọn “Chi tiết”, hiển thị thông tin về biến động tài sản của ngày đó.

PNL

Để kiểm tra sao kê tài sản, tại màn hình Tài sản, chọn biểu tượng >

PNL

Tại màn sao kê tài sản, người dùng có thể lựa chọn khoảng thời gian báo cáo bằng việc ấn vào biểu tượng Lọc

PNL