Menu

Thông báo PineFolio


Tại phần Tab PineFolio, Khách hàng có thể theo dõi danh sách các thông báo liên quan PineFolio mình đang nắm giữ hoặc các Kế Hoạch Đầu Tư của cá nhân. Quý khách có thể theo dõi được các thông tin sau:

  • Thông bao tích lũy tiền PF
  • Thông báo hoàn thành nộp tiền cho lệnh PF
  • Thông báo tái cấu trúc dự kiến
  • Thông báo tái cấu trúc

PF

PF